درباره ما

چرا بهینسا

چون ما فراتر از یک سازنده ی غبارگیرهای صنعتی می اندیشیم، ما با خلق ایده های بدیع همواره برای مشتریان خود ارزشهای ویژه خلق می کنیم، از جمله : 

کاهش غبار خروجی فیلتر در محدوده استاندارد اتحادیه اروپا 
طراحی به شرط عدم وابستگی اجباری مشتری به سیستم بهینسا 
تضمین کاهش هزینه های سالیانه کارفرما و ...